Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkiv, sakshandsamar og og arkivleiar

Postmottaket på Kommunetunet v/ arkivleiar har ansvar for å;

 • motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanne all inngåande post
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering er korrekt
 • kontrollera forfallslister og senda restanselister 4 gongar i året
 • kvalitetsikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringar, samt fysisk arkiv
 • syta for utlån frå arkiv/depot
 • arkivera
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • frankera utgåande post

 

Dei andre postmottaka i kommunen har ansvar for å;

 • motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanne all inngåande post
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering er korrekt
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • frankera utgåande post
 • levera ferdig journalførte dokument til arkivet

 

Sakshandsamar har ansvar for å;

 • levera personleg adressert post, anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post, til arkivet for journalføring
 • ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem
 • kontrollera at riktig offentlegvurdering er gjort
 • produsera dokument i aktuelt fagsystem (WebSak, Acos Barnevern, CosDoc, osv)
 • avskriva inngåande og interne dokument som er handsama
 • levera fysiske kopiar til arkivet av alle eigenproduserte dokument
 • levera utgåande brev i posthylle for utgåande post
 • be om at ferdighandsama saker vert avslutta av arkivet

 

Arkivleiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordela post til rett sakshandsamarar
 • gjennomføra offentlegvurdering
 • sjå til at restanselister vert følgd opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon i sakshandsamingsprosessane vert ivaretekne
Laster...