Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Organisering av arkiva i Fusa kommune
Arkivtenesta i Fusa kommune er organisert med fleire postmottak:

Postmottak på Kommunetunet tek i mot og fører post for følgjande instansar:
Bjørnefjorden landbrukskontor
Stab / fellestenester
Bygningsavdelinga (bygg og oppmåling)
Teknisk drift
Kultur/ kulturskulen
Postmottak på Fjord`n senter for undervisning og barnehage.
Postmottak på Fusa bu- og behandlingssenter for sjukeheimen og heimetenester.
Postmottak på Fjord`n senter for Helse, familie og velferd (inkludert NAV-kommune)
Alle arkiv i Fusa kommune, er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk.

Med tida skal all sakshandsaming og arkiva i Fusa kommune verta fullelektroniske.

 

Arkivskaparar i Fusa kommune

Følgjande arkivskaparar skal byggja opp og halda ved like arkivseriar i kommunen:

Arkivet på Kommunetunet har ansvaret for følgjande arkivseriar:
     Sakarkiv for heile kommunen.
     GBNR- arkiv for byggesak og oppmåling
     Personalarkiv
     Møtebøker
     Kopibøker
     Offentleg journal
     Elevarkiv
     GBNR-arkiv for dei fire kommunane i Bjørnefjorden landbrukskontor
     Saksarkiv for Bjørnefjorden landbrukskontor

Helse, familie og velferd har ansvaret for følgjande arkivseriar:
     Klientarkiv sosialtenesta
     Klientarkiv barneverntenesta
     Klientarkiv flyktningtenesta
     Pasientarkiv helsestasjonen og legetenesta
Fusa bu- og behandlingssenter
Heimetenester
Nore Fusa oppvekstsenter
Eikelandsosen oppvekstsenter (Inkluderer Jettegryto barnehage)
Fusa ungdomsskule
Fusa oppvekstsenter (Inkluderer Trollskogen barnehage)
Holdhus oppvekstsenter
Strandvik oppvekstsenter
Søre Fusa oppvekstsenter
 

Alle arkivskaperer skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Laster...